La Parko de la Ora Kapo

Ah ! La belega Parko de la Ora Kapo ! Kiam oni vagas en tiu parko, oni rapide komprenas kial ĝi estas unu el la plej ŝatataj lokoj de la lionanoj kiam ili deziras promeni, sporti, ktp.

Malfermita dum la jaro 1857, la Parko de la Ora Kapo estas tiel aĝa kiel Central Park en Novjorko. Ĝia surfaco estas 117 hektaroj.

Ĝia nomo venas el legendo kiu temas pri kaŝita trezoro: ora skulptaĵo kiu bildigas la kapo de la Kristo.

Oni povas eniri en la parkon per 7 enirejoj, sed la plej rimarkinda estas la granda pordego de la Ronaj Infanoj.

La granda pordego de la Ronaj Infanoj. Tiu monumenta pordego estis renovigita en 2019.

Oni povas diri ke la parko estas partigita en 14 partojn.

1. La varmkulturejoj kiuj protektas grandan kolekton da admirindaj plantoj (karnovoraj, ekzotikaj, raraj, gigantaj, ktp.).
2. La granda lago. Oni povas lui boatojn por iri sur la lako.
3. La insulo de la memoro. Por atingi tiun insulon, oni devas trapasi tunelon sube de la lako. Ĝia nomo estas la Insulo de la Memoro. En tiu parto de la parko staras giganta skulptaĵo honoriganta la homoj kiuj mortis dum la unua monda milito.
4. La granda insulo kaj ĝia ponto. Traka bicikla konkursejo staras sur tiu insulo.
5. La granda herbejo de la kupolo. Estas tre granda parto de la parko kie oni povas ludi, kuri, ktp.
6. La tri rozejoj kie multaj geedzoj ŝatas veni por esti fotataj dum iliaj geedziĝoj. La Internacia Rozĝardeno havas pli ol 16 000 rozojn. La Roza Konkurso, dediĉita al la kreado de novaj specoj, gastigas la Internacian Konkurson de Novaj Rozoj ĉiujare.
7. La zoologia ĝardeno estas partigita en 6 partoj. Ĝi estas senpaga. Kovrante areon de 8 hektaroj, la zoologia ĝardeno enhavas pli ol 400 bestojn (149 mamuloj, 122 birdoj, 71 reptilioj, 100 floridaj testudoj). La parko partoprenas en eŭropa reprodukta programo.
8. La arbaro: tiu parto estas ŝatata dum la somero ĉar la malvarma ombro de la altaj arboj protektas la rivereton. Atentu! Estas kiel labirinto… Vi povas promeni en tiu parto ĉevale.
9. La placo de Guignol kiu ĝojigas la infanojn! Staras ankaŭ la « Teatro Guignol » kiu surscenigas Guignol, la plej faman lionan pupon.
10. La herbejo de la petoloj
11. La botanika ĝardeno estas partigita en 17 partojn kiu imitas diversajn lokojn de nia planedo. Ĝi estas unu el la plej grandaj urbaj ĝardenoj en Francio. Ĝi enhavas multajn plantokolektojn kiuj estas disvastigitaj sur 8 hektaroj.
12. La malgranda Svislando. Borde de la lako, vi povas iri sur la insulon de Gandhi sur kiu staras publika piano.
13. La parko de la damaoj
14. Teĥnikaj domoj por administri la parkon. Oni povas ankaŭ rimarki ke la parko havas ĝian propran policejon.

Kiel vi povas kompreni, la parko estas loko kie oni povas lerni, sporti, manĝi, kunveni, ktp.

Mi ŝatas la Botanikan Ĝardenon ĉar estas kulturejo por ĉiuj, kie ĉiuj povas malkovri la plantan mondon promenante, amuziĝante, sola aŭ akompanata de gvidanto.

Kaj vi, kion vi ŝatus viziti en tiu parko?

Ĉu tion vi sciis?

En 1891 en Liono, ĉe la Parko de la Ora Kapo, estiĝis la unua registra sistemo por aŭtoj de la mondo. Aŭtoakcidentoj ofte okazis en ĉi tiu parko. Ni ne ĉiam povis trovi la kulpulojn. Tiam fariĝis devige por posedantoj pendigi paneleton sur sia veturilo.

Le Parc de la Tête d’Or

Ah! Le magnifique Parc de la Tête d’Or ! Quand on se promène dans ce parc, on comprend vite pourquoi c’est l’un des endroits préférés des lionais quand ils veulent se promener, faire du sport, etc.

Ouvert en 1857, le Parc de la Tête d’Or est aussi vieux que Central Park à New York. Sa superficie est de 117 hectares.

Son nom vient d’une légende qui parle d’un trésor caché: une sculpture en or qui représente la tête du Christ.

On peut entrer dans le parc par 7 entrées, mais la plus remarquable est la grande porte des Enfants du Rhône.

La grande porte des Enfants du Rhône. Cette porte monumentale a été rénovée en 2019.

On peut dire que le Parc est divisé en 14 parties.

1. La serre qui protège une grande collection de plantes admirables (carnivores, exotiques, rares, géantes, etc.).
2. Le grand lac. On peut louer des barques pour aller sur le lac.
3. L’île du souvenir. Pour atteindre cette île, il faut passer par un tunnel sous le lac. Son nom est l’île du souvenir. Dans cette partie du parc se trouve une sculpture géante rendant hommage aux personnes mortes pendant la Première Guerre mondiale.
4. La grande île et son pont. Un vélodrome se trouve sur cette île.
5. La grande Pelouse de la Coupole. C’est une très grande partie du parc où l’on peut jouer, courir, etc.
6. Les trois roseraies où de nombreux couples aiment venir se faire photographier lors de leurs mariages. La roseraie internationale compte plus de 16 000 roses. Le concours de roses, dédié à la création de nouvelles variétés, accueille chaque année le concours international des nouvelles roses.
7. Le zoo est divisé en 6 parties. Il est gratuit. D’une superficie de 8 hectares, le zoo accueil plus de 400 animaux (149 mammifères, 122 oiseaux, 71 reptiles, 100 tortues de Floride). Le parc participe à un programme d’élevage européen.
8. La forêt : cette partie est appréciée pendant l’été car l’ombre fraîche des grands arbres protège le ruisseau. Attention! Ça en est presque un labyrinthe … Vous pouvez vous promener dans cette partie à cheval.
9. La place de Guignol qui ravit les enfants ! Il y a aussi le « Véritable Théâtre Guignol » qui met en scène Guignol, la poupée lionaise la plus célèbre.
10. La Pelouse des ébats
11. Le jardin botanique est divisé en 17 parties qui imitent divers endroits de notre planète. C’est l’un des plus grands jardins urbains de France. Il contient de nombreuses collections de plantes réparties sur 8 hectares.
12. La petite Suisse. Sur les rives du lac, vous pouvez vous rendre sur l’île de Gandhi sur laquelle se trouve un piano accessible au public.
13. Le Parc aux daims
14. Les bâtiments techniques pour gérer le parc. On peut également remarquer que le parc possède son propre poste de police.

Comme vous pouvez le comprendre, le parc est un lieu où l’on peut apprendre, faire du sport, manger, se retrouver, etc.

J’aime le Jardin botanique car c’est un lieu de culture pour tous, où chacun peut découvrir le monde végétal en se promenant, en s’amusant, seul ou accompagné d’un guide.

Et vous, qu’aimeriez-vous visiter dans ce parc ?

Le saviez-vous ?

En 1891, à Lyon, au Parc de la Tête d’Or, a été inventé le premier système d’immatriculation des voitures au monde. Des accidents de voiture se produisaient régulièrement dans ce parc. Nous n’avons pas toujours pu trouver les responsables. Il est alors devenu obligatoire pour les propriétaires d’accrocher un panneau sur leur véhicule.

Villeurbanne, Franca ĉefurbo pri Kulturo 2022

Villeurbanne, Franca ĉefurbo pri kulturo

La 30a de Marto 2021, Villeurbanne estas elektita kiel « Franca ĉefurbo de la kulturo de la jaro 2022 » de la ministrino pri kulturo, Roselyne Bachelot, kaj ŝia ĵurio.

En 2022, la « unua urbo el la duaj francaj urboj » okazigos pli ol 600 eventojn en ĉiuj kvartaloj per diversaj artaĵoj, spektakoloj, ktp.

La temo « Por la Junuloj » estis elektita ĉar 50% el la loĝantoj de Villeurbanne aĝas malpli 30 jarojn.

Pluraj famuloj apogis la kandidatiĝo de Villeurbanne kiel Edgar Morin aŭ Boris Cyrulnik, sed la plej larĝa parto de tiu apogo venas el 3000 homoj kiuj agadis por tiu titolo de la ĉefurbo de la kulturo.

Villeurbanne, Capitale Française de la culture 2022

Le 30 mars 2021, Villeurbanne a été élue «Capitale française de la culture de l’année 2022» par la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, et son jury.

En 2022, la « première ville des deuxièmes villes françaises » accueillera plus de 600 événements dans tous les quartiers avec diverses œuvres d’art, des spectacles, etc.Le thème «Pour les jeunes» a été choisi car 50% des habitants de Villeurbanne ont moins de 30 ans.

Le thème « Place aux jeunes » a été choisi car 50% des habitants de Villeurbanne ont moins de 30 ans.Plusieurs célébrités ont soutenu la candidature de Villeurbanne comme Edgar Morin ou Boris Cyrulnik, mais la plus grande partie de ce soutien provient de 3000 personnes qui ont agi pour ce titre de capitale de la culture.

Plusieurs célébrités ont soutenu la candidature de Villeurbanne comme Edgar Morin ou Boris Cyrulnik, mais la plus grande partie de ce soutien provient de 3000 personnes qui ont agi pour ce titre de capitale de la culture.

Mi retrovis la kastelon kiu staris en mia nuna loĝloko

Mi loĝas en Villeurbanne. Bela placo estas proksima de mia loĝejo. Tie estas komuna legomĝardeno, infanludejo, kaj belaj bedoj.

Tiu placo nomiĝas « La Ferrandière ». Mia reta serĉilo (kiu ne estas Google) indikas ke « La Ferrandière » estis la nomo de kastelo kiu staris ĉi tie.

Ferandiere-kastelo
Château de la Ferrandière, Wikipedia

Tiu renesanca kastelo staris en granda parko, kun eta arbaro. La rivereto « Le Rize » trafluis trapasis ankaŭ la herbejon de la kastela ĉirkaŭaĵo.

Ferandiere-kastelo-irejo
Chateau de la Ferrandière, Wikipedia

Bedaŭrinde, ni ne povas vidi kastelon ĉi tie (nek kastelon, nek arbaron kompreneble). Tamen la enciklopedio « Wikipedia » ne mencias detruon. La urbaj arkivoj konfirmas tiun informon kun kelkaj detaloj. Do, mi povis pensi ke tiu kastelo ekzistas daŭre.

Kompreneble, plena de scivolo, mi eldomiĝis por serĉi… Kaj mi trovis ! Tiu kastelo staris pli oriente de tiu placo, vere proksime de mia loĝejo. Restas verŝajne tri partoj.

La unua parto, kiun mi retrovis, estas la domo sur la suba foto. Hodiaŭ estas trinkejo, do vivanta loko. Ĉu vi povas vidi la nomon de tiu trinkejo?

Ferandiere-kastelo-trinkejo
Persona foto de la trinkejo « La Ferrandière », CC BY 4.0

La dua parto, kiun mi malkovris, estas unu el la kastelaj flankoj.

Ferandiere-kastelo-flanko
Persona foto, « La Ferrandière », CC BY 4.0

Mi eĉ trovis la enirejon de la kastela kapelo, norde de tiu kvartalo.

Ferandiere-kastelo-nova-kapelo
Persona foto, « La Ferrandière », CC BY 4.0

Jen foto de la kapelo kiu staris antaŭe:

Ferandiere-kastelo-kapelo
Preĝejo « Senmakula Koro de Maria », urbaj arkivoj « Rize-Villeurbanne »

Mi ege ĝojis trovi tiun parton de la Villeurbanne-a kaj Lyon-a historio. La novaj konstruaĵoj ne detruis la kompletan kastelon.

Oni povas ankaŭ konstati ke la arkivoj de mia urbo estas sufiĉe kompletaj (kaj rete atingeblaj) por retrovi tiun historiaĵon.